درباره ما

وب سایت مازند بی بی پی از جمله سایت های خبری کشور است که به بررسی دقیق اتفاقات و رویداهای ملی کشور می پردازد.